Další alternativní metody

 

Metoda AVGS

Metoda výuky jazyků AVGS (audio vizuální globálně strukturální) využívá prostředky z pedagogiky i psychologie. K vyučování se využívá Stanislavského metoda učení (promítnutí vlastních prožitků do procesu učení), muzikoterapie (hudební pozadí má napomoci upevnit vědomosti v paměti), učení se v alfa stavu (v uvolněném stavu, což má podpořit uložení látky do dlouhodobé paměti) a použití speciálních sluchátek, jež nahrazují nezbytný dril.

Gramatika je zpracovaná systematickým způsobem, provázaně s textem. Během získávání nových znalostí je velmi důležitý dostatečný odpočinek, střídání aktivity a pasivity, kolektivní práce by měla probíhat v uvolněné atmosféře. V České republice je zatím touto metodou vyučováno pouze sporadicky.

 

Berlitz metoda

Cílem této metody je učit studenta jazyku způsobem, jakým si v dětství osvojil svou mateřštinu. Začíná se od nejjednodušších frází, jejichž smysl student intuitivně vytuší. Studenti se především musí naučit uvažovat v novém jazyce, nesmí si jednotlivé věty překládat z mateřštiny. Nová slova si spojují přímo s předměty a koncepty, nikoli se slovy ve svém rodném jazyce.

Studijní program neobsahuje žádnou formální výuku gramatiky, místo toho si žáci osvojují gramatický systém daného jazyka přirozeně tím, že jej používají v konverzaci. Ve světě je metodou Berlitz vyučováno na více jak 70 zemích, své zastánce má tato metoda také v Česku.


 

Metoda Concord

Tato metoda byla původně vyvinuta jako jednostranná metoda, jež měla naučit náslechu s porozuměním. Podstatou metody Concord bylo soustředit se při výuce pouze na poslech cizojazyčnému textu a jeho porozumění, aniž by se výuka specificky zaměřovala na výslovnost, gramatiku, slovní zásobu, ústní projev, čtení s porozuměním nebo písemný projev.

Po zvládnutí několika lekcí by měli studenti daným textů porozumět a následně začít spontánně v daném jazyce komunikovat. Některé školy používají tuto metodu k výuce také v České republice.


 

Metoda Jadis

Ryze česká metoda, která vychází z předpokladu, že člověk si lépe zapamatuje informace, je-li ve fyzickém pohybu, příp. je-li přijímání informací spojeno s prožitkem. Specifickým typem výuky inspirovaná také divadelním uměním, se má aktivovat řečové mozkové centrum, a tím docílit toho, aby se student učil jazyk způsobem, jakým se učil svou mateřštinu.

Kurz má podporovat syntetické myšlení a vícerozměrné a víceúrovňové vnímání, což s sebou přináší pozitivní efekt na výuku jazyka.

 

Metoda LAMP

Tuto teorii nejlépe vystihuje věta „Naučte se málo a použijte hodně“. Při procesu učení se klade důraz především na každodenní konverzaci. Student se neučí jednotlivé oddělené jevy, ale slovíčka a gramatiku v souvislostech a v takových situacích, se kterými se běžně setkává. Důraz je kladem především na dialog a monolog.

Také by se měl u studenta vytvořit kladný vztah k jazyku mj. předkládáním zajímavých textů. Česku zatím nebyla otevřena žádná jazyková škola, která by vyučovala ryze touto metodou.
 

 

Metoda paralelní dvojjazyčné četby

Tato metoda je založena na biligvních textech. Čtete text v cizím jazyce, přičemž na druhé straně je volný překlad dané pasáže. Je vhodné, aby student četl text nahlas, popř. si svou výslovnost korigoval s pomocí audio nahrávky.

K procvičování jazyka touto metodou můžete využít nejen speciálních knih, ale též většinu návodů k různým spotřebičům či mnohé propagační tiskoviny českých poboček zahraničních firem.

 

Metoda doslovného překladu

Pomáhá pochopit rozdílný pohled na cizí jazyk. Pomáhá pochopit citelný rozdíl mezi tím, jak si předávají informace lidé z jiných jazykových prostředí a jak my. Například tam, kde Čech moduluje větu pomocí koncovek, tam používá Angličan pořadí slov.


 

Metoda přechodové četby

Základem je tištěný příběh se strhujícím dějem, jehož první kapitola je celá česky, poslední kapitola celá v jazyce, který se student učí. Mezitím přibývá slov v daném jazyce velmi pozvolna tak, aby student z daného kontextu dobře pochopil význam slova. V ideálním případě je text doplněn audio nahrávkou.
Hlavním cílem této metody je porozumění čtenému textu. Výklad gramatiky se omezuje jen na struktury nezbytné pro porozumění danému textu.