Vzdělávací oblasti

 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo obsahově blízkými vzdělávacími obory:

·        Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)

·        Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)

·        Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)

·        Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)

·        Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)

·        Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)

·        Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

·        Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)

·        Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

 

Do RVP ZV se zařazují i tzv. doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Mezi tyto obory řadíme další cizí jazyk a dramatickou výchovu.