Cíle základního vzdělávání

 

Základní vzdělávání, jak uvádí RVP ZV (2005, s. 4), „má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání“. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:

·        umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

·        podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

·        vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

·        rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

·        připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné
         a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

·        vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání
         a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

·        učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

·        vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 
         a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

·        pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci