Průřezová témata

 

Průřezová témata zastupují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Každé z průřezových témat zdůrazňuje jak svůj význam a postavení v základním vzdělávání, tak i svůj vztah ke vzdělávacím oblastem, ale především přínos v rozvoji osobnosti žáka. Obsah průřezových témat je dále rozpracován do tematických okruhů, přičemž každý okruh obsahuje nabídku témat.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi
a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Škola je povinna do vzdělávání na 1. i 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:

·        Osobnostní a sociální výchova

·        Výchova demokratického občana

·        Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

·        Multikulturní výchova

·        Environmentální výchova

·        Mediální výchova