Jazyk a jazyková komunikace

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace představuje stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k neodmyslitelným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základní školy.

Německý jazyk je v RVP ZV zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. V této vzdělávací oblasti se realizuje prostřednictvím vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Cílem vzdělávací oblasti je, aby žáci byli schopni komunikovat v rámci integrované Evropy a světa. Mají si osvojit cizí jazyk, a tím odstranit jazykové bariéry, které mohou překážet v dalším osobním rozvoji žáka, v jeho dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Žáci si dále rozšíří své znalosti v oblasti reálií dané země, seznámí se s odlišnými kulturními tradicemi a způsobem života, naučí se toleranci a získají podvědomí vzájemného mezinárodního porozumění.

Vzdělávací obor Cizí jazyk je povinnou součástí vzdělávání na základní škole. Výuka cizího jazyka je rozdělena na 1. stupeň (1. – 5. ročník) a 2. stupeň (6. -9. ročník). Pro každý stupeň jsou zde vymezeny cíle, očekávané kompetence a vzdělávací obsah, který je rozdělen na řečové dovednosti receptivní, produktivní a interaktivní. 

Žák na konci 1. stupně podává dle RVP ZV následující výstupy:

·        vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

·        rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

·        rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

·        pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

·        používá abecední slovník učebnice

·        rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

·        rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci

·        čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

·        vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

·        používá dvojjazyčný slovník

·        sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů

·        reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu
a jednoduché konverzace

·        obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu

·        aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

Kromě uvedených výstupu ovládá žák i následující učivo:

·        pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování, představování

·        jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost

·        tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·        slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov v kontextu

·        základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov – věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě

 

K výstupům, které podává žák na konci 2. stupně podle RVP ZV patří:

·        čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu

·        rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

·        rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci

·        odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu

·        používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku

 

·        sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy

·        písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

·        stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy
i konverzace

·        vyžádá jednoduchou informaci

·        jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

 

Kromě uvedených výstupu ovládá žák i následující učivo:

·        jednoduchá sdělení – oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský program

·        základní vztahy – existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…), kvantitativní (Kolik?…)

·        tematické okruhy – domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky

·        slovní zásoba a tvoření slov

·        gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov

 

Vzdělávací obor Další cizí jazyk řadíme do doplňujících vzdělávacích oborů. Ty nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, ale pouze doplňují a rozšiřují jeho obsah. Cílem vzdělávacího oboru podle RVP ZV je osvojení následujícího učiva:

·        základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav, poděkování, představování

·        jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost

·        tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

·        slovní zásoba a tvoření slov – synonyma, antonyma, význam slov
v kontextu

·        základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov
ve větě

 

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk by žáci měli dosáhnout úrovně A2. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (2001, s. 24) vymezuje žáka
s jazykovou úrovní A2 takto: „Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých
a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.“

Vzdělávací obor Další cizí jazyk směřuje k dosažení úrovně A1. Žák s touto jazykovou úrovní je ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (2001, s. 24) definován takto: „Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná a o věcech, které má a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.“