Charakteristika RVP ZV

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) je jedním z pedagogicko-vládních dokumentů vycházející z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knihy); z programu, který vyjadřuje ideová východiska, obecné záměry a akční programy, jimiž má být usměrňován rozvoj vzdělávací soustavy ČR. Dle zákona č. 561/2004 Sb. vymezuje RVP ZV povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání, je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů.

Dále RVP ZV stanovuje zejména konkrétní cíle a vymezuje klíčové kompetence, vzdělávací oblasti základního vzdělávání a průřezová témata.