Klíčové kompetence

 

Klíčové kompetence podle RVP ZV představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Bylo tedy stanoveno šest klíčových kompetencí, kterými by měl každý žák na konci základní školní docházky disponovat. Jedná se o kompetenci:

·        k učení

·        k řešení problémů

·        komunikativní

·        sociální a personální

·        občanskou

·        pracovní

 

Úroveň výše uvedených kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za konečnou, ale získané kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu.